Studium – plan ogólny

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Jest to jeden z dwóch podstawowych dokumentów planistycznych obok Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Studium jest dokumentem sporządzanym dla całej gminy – w tym wypadku dla całego miasta. Określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Na podstawie dokumentu Studium miasto tworzy MPZP, które w sposób szczegółowy określają sposób zagospodarowania obszaru, którego dotyczą.

Wycinek Studium dot. Warszewa

Wersja z opisem charakterystycznych miejsc i dróg:

kliknij aby powiększyć w nowym oknie
kliknij aby powiększyć w nowym oknie

Wersja czysta:

kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć w nowym oknie

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.