Archiwa tagu: rozwój przestrzenny

Przystąpienie do sporządzania MPZP „Warszewo-Wkrzańska 2”

Plan jest zmianą części planu zagospodarowania „Warszewo-Wkrzańska” z 2010 roku.

Plan obejmuje obszar położony w rejonie ulic: Ostoi-Zagórskiego, Wkrzańska, Traszki, Salamandry.

Przedmiotem planu są: tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny usług z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny zieleni urządzonej, tereny komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. K. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, p. 108-114, I piętro, w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie 22 dni od daty ukazania się Ogłoszenia – tj. do 5 stycznia 2018 r.

Każdy może wnieść uwagi!

Ogłoszenie w serwisie BIP UM Szczecin

wkrzańska
Granice obszaru objętego przystąpieniem do zmiany planu

Zmiany w planach zagospodarowania

Rada Miasta Szczecin na posiedzeniu dn. 12 września 2017 r. głosowała w sprawie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie naszego osiedla. Częste zmiany w planach to zmora ostatnich lat naszego osiedla, które podlega dużej presji inwestycyjnej.

Warszewo-Duńska 3

Radni przegłosowali projekt MPZP Warszewo-Duńska 3, który jest zmianą części istniejącego planu Warszewo-Duńska z 2008 r. 

Plan obejmuje obszar 3,16 ha po wschodniej stronie strumienia Warszewiec, w rejonie ul. Na Stoku.
Prace planistyczne zostały zainicjowane na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Głównym zadaniem planu jest umożliwienie przeprowadzenia likwidacji istniejącej przepompowni ścieków przy ul.Fińskiej celem budowy kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem układu grawitacyjnego, co przyczyni się do poprawy gospodarki ściekowej w mieście.
W miejscu zlikwidowanej przepompowni będzie mógł powstać budynek usługowy.

Pełny tekst + rysunki do uchwały Warszewo-Duńska 3

zmiany w planach zagospodarowania
Przegłosowany MPZP Warszewo-Duńska 3

Warszewo-Wkrzańska 2

Radni przegłosowali przystąpienie do zmiany części obowiązującego MPZP Warszewo-Wkrzańska z 2010 r. Teren obejmuje obszar 15,77 ha w rejonie ulic: Ostoi-Zagórskiego, Wkrzańska, Traszki, Salamandry.
Prace planistyczne zostały zainicjowane na wniosek właścicieli niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul.Traszki, którzy występują o zmiany ustaleń obsługi inżynieryjnej oraz form i kompozycji nowej zabudowy jednorodzinnej. Plan zweryfikuje
ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu w związku z planowaną inwestycją
 III etapu Trasy Północnej.

Uchwała o przystąpieniu do zmiany planu + uzasadnienie

zmiany w planach zagospodarowania
Obszar projektowanego MPZP Warszewo-Wkrzańska 2

Warszewo-Rafy Kolarowej

Radni przegłosowali przystąpienie do zmiany części obowiązującego MPZP Warszewo-Kredowa z 2007 r. Teren obejmuje dwa obszary: w rejonie ulic: Rafy Kolarowej i Jurajskiej oraz niewielki teren przy ul. Morenowej.
Do sporządzenia zmiany planu dla terenu przy ul. Rafy Kolarowej i ul. Jurajskiej przystąpiono na wniosek właścicieli nieruchomości oraz na wniosek Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta. Zmiana planu terenu przy ul. Rafy Koralowej dotyczy rozszerzenia zakresu usług, zmiany linii zabudowy oraz gabarytów zabudowy. Zmiana planu dla terenu położonego przy ul. Jurajskiej pozwoli na powiększenie terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poprzez rezygnację z części terenu przeznaczonego
dla drogi wewnętrznej.
Zmiana planu dla terenu położonego przy ul. Morenowej umożliwi
przeznaczenie terenu dla usług w zakresie opieki nad dziećmi i edukacji przedszkolnej.

Uchwała o przystąpieniu do zmiany planu + uzasadnienie

zmiany w planach zagospodarowania
Obszar projektowanego MPZP Warszewo-Rafy Kolarowej

Publiczne wyłożenie MPZP „Warszewo-Duńska 3”

Prezydent Szczecina informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Duńska 3”.

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 3,16 ha. Projektowane zmiany dotyczą okolicy ulic: Fińska, Złotowska, Na Stoku. Przedmiotem planu są tereny usług, zieleni urządzonej, komunikacji.

Projekt będzie wyłożony w dniach od 12.06.2017 r. do 03.07.2017 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.06.2017 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Sali P04 ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 17 lipca 2017.

Każdy może wnieść uwagi!

Ogłoszenie w serwisie BIP UM Szczecin

Granica terenu objętego sporządzeniem planu „Warszewo-Duńska 3”