mpzp warszewo

Zmiany w planie zagospodarowania „Warszewo-Duńska” przyjęte

Rada Miasta Szczecina na sesji w dn. 17-05-2016 przyjęła projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska z 2008 roku. ZA głosowało 20 radnych, 4 radnych było PRZECIW.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta z dn. 17-05-2016 r.

Zmiany w planie objęły w sumie aż 7 różnych obszarów o łącznej powierzchni ponad 11 ha.

Nowa obowiązująca uchwała – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Warszewo-Duńska 2”

Uwagi złożone przez RO Warszewo

Rada Osiedla Warszewo złożyła szereg uwag do projektu planu, część z nich została uwzględniona. Uwagi Rady Osiedla w skrócie dotyczyły kilku obszarów:

 • estetyki osiedla i ochrony przed nachalną reklamą
 • ochrony zabytków osiedla przed dewastacją
 • uszczegółowienia zapisów dot. nowej zabudowy, tak aby harmonijnie dopełniała istniejący typ zagospodarowania
 • zagadnień przyrodnicznych – ochrony Jaworowego Stawu oraz ochrony rodzimej flory przed gatunkami agresywnymi
 • kształtowania miasta przyjaznego pieszym i rowerzystom

Uwagi przyjęte

Uwzględniono i skorygowano ustalenia planu w zakresie:

 • ograniczenia reklam na obszarze planu,
 • wprowadzenia przejścia pieszego poprzez teren P.W.2202.MN (skrót dla pieszych pomiędzy drogami publicznymi),
 • wprowadzenia pasa zieleni pomiędzy zabudową usługową i mieszkaniową z gatunków rodzimych,
 • określenia w metrach maksymalnej wysokości budynków dwukondygnacyjnych planowanych przy ulicy Szczecińskiej,
 • wprowadzeniu nakazu odtwarzania historycznego wystroju elewacji budynku przy ul. Kredowej 1,
 • wprowadzenia zakazu nadbudowy budynku przy ul.Szczecińskiej 3.

Uwagi odrzucone

Nie uwzględniono:

 • ustanowienia w terenie P.W.2202.MN ciągu pieszego, pomiędzy centralną częścią terenu P.W.2202.MN (planowany skwer) a terenem usług P.W.2201.U położonym w bezpośrednim sąsiedztwie.
  Uzasadnienie: Krótki odcinek przejścia (ok. 70 m) pomiędzy centralną częścią terenu P.W.2202.MN a terenem usług P.W.2201.U zapewni planowany ciąg komunikacyjny (odcinek drogi wewnątrzosiedlowej i publicznej P.W.2203.KD.D);
 • wprowadzenia nakazu realizacji drogi P.W.2203.KD.D w formie ciągu pieszo-jezdnego.
  Uzasadnienie: W projekcie planu dopuszcza się realizację drogi P.W.2203.KD.D w formie ciągu pieszojezdnego ale szczegółowa forma rozwiązań technicznych tej drogi powinna zostać ustalona na etapie projektu budowlanego;
 • wprowadzenia nakazu budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do Jaworowego Stawu.
  Uzasadnienie: Zawarte w projekcie planu ustalenia ekologiczne (§ 6 ust 2 pkt 12) oraz ustalenia obsługi inżynieryjnej (§ 6 ust 6 pkt 5, § 10 ust 6 pkt 3 i 6) zapewnią właściwą gospodarkę wodami opadowymi. Jaworowy Staw, który pełnić ma rolę zbiornika retencyjnego będzie również chroniony przed wysychaniem;
 • w terenie P.W.2208.MW,U zmienić nieprzekraczalną linię zabudowy przy ulicy Kredowej na obowiązującą (na przedłużeniu linii obowiązującej wyznaczonej dla budynku przy ul.Kredowej 1). Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków obowiązująca linia zabudowy wyznaczona została obligatoryjnie dla zabytku zlokalizowanego przy ul.Kredowej 1. Dla nowej zabudowy mieszkaniowej od strony ulicy Kredowej utrzymano położenie nieprzekraczalnej linii zabudowy. Jest to uzasadnione planowanym poszerzeniem ulicy Kredowej i potrzebą ochrony nowych budynków mieszkalnych przed uciążliwością drogi (planowana lokalizacja nowej zabudowy w odległości min. 5 m od linii rozgraniczającej drogi);
 • w terenie P.W.2214.U,MZ wprowadzić zapisy o ochronie budynku przy ul. Rostockiej 143 (jak w planie obowiązującym) i ograniczyć wysokość nowej zabudowy terenu do 10 m.
  Uzasadnienie: Teren P.W.2214.U,MZ objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej. Budynek przy ul.Rostockiej 143 nie widnieje w gminnej ewidencji zabytków. Na potrzeby sporządzania projektu planu „Warszewo-Duńska 2” konserwator zabytków określił szczegółowo zasady kształtowania zabudowy dopełniającej historyczny układ przestrzenny przy ul.Rostockiej, co uwzględniono w projekcie planu ustalając gabaryty nowej zabudowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *