Statuty osiedli do konsultacji

Prezydent Miasta Szczecin, realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), Zarządzeniem Nr 30/14 z dnia 22 stycznia 2014 r., ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów osiedli Miasta Szczecin.

 Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 10 lutego do 30 marca 2014 r. w formie otwartych spotkań z mieszkańcami, które odbędą się w siedzibach Rad Osiedli, w godzinach dyżuru Rad.

Spotkanie w siedzibie Rady Osiedla Warszewo odbędzie się 27 lutego 2014 r. w godz. 18.30 – 19.30.

 Uwagi będą również przyjmowane na piśmie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116057.asp oraz umieszczonego w Biurze Obsługi Interesantów.

 Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

 Projekty statutów poszczególnych osiedli dostępne są na stronie:http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116057.asp, (formularz na którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi, aktywny będzie od dnia 10 lutego).

 Zarządzenie Nr 30/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2014 r. opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50859.asp?soid=D89DBC0840CE47E990384EF060290541

Inicjatyw czas…

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych zaprasza do uczestnictwa w zajęciach aktywizujących i rekreacyjnych dla mieszkańców.

1. Zajęcia są w pełni darmowe;
2. Zapewniony jest darmowy catering dla uczestników warsztatów;
3. Zapewniona jest darmowa opieka nad dziećmi (Przedszkole pod Chmurką) w trakcie warsztatów opiekunów.

Możecie Państwo zadawać pytania pod adresem www.twiks.pl