Debata społeczna nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego

W dniu 25.02.2016 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie organizuje debatę społeczną dotyczącą poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
mieszkańców Szczecina.

W spotkaniu udział wezmą mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta z terenu dzielnic Śródmieście, Zachód oraz Północ, a także przedstawiciele podmiotów współpracujących z Policją na rzecz budowania bezpieczeństwa w lokalnym środowisku.

Debata społeczna jest doskonałą formą komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Umożliwia poznanie problemów oraz oczekiwań lokalnej społeczności, a także włącza obywateli w wypracowanie sposobów eliminacji występujących zagrożeń.

Zaktywizowanie społeczności do tworzenia lokalnych koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa jest cennym elementem w procesie eliminowania zagrożeń stosowanym w krajach Europy i poprawia skuteczność działania Policji oraz innych instytucji powołanych do służby na rzecz społeczeństwa. Wymaga jednak wypracowania systemu wymiany informacji oraz przybliżenia obywatelom zakresu kompetencji poszczególnych instytucji, urzędów oraz organizacji mogących pomóc w rozwiązaniu problemów.

Udział w debacie jest okazją do wskazania problemów utrudniających właściwe funkcjonowanie mieszkańców naszego miasta oraz przedstawienia propozycji współdziałania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Debata odbędzie się 25 lutego 2016 w godz. 17-19 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin – Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1.

Inwestycje na Warszewie w roku 2016

W Budżecie miasta Szczecina na 2016 rok znalazły się inwestycje, które w bieżącym roku bądź w najbliższych latach usprawnią funkcjonowanie oraz poprawią jakość życia na Warszewie.

Budżet Miasta Szczecin na 2016 rok – cały dokument

Link do serwisu BIP z dokumentami Budżetu z lat ubiegłych

Poniżej lista inwestycji z dokumentu budżetu – część 3 objaśniająco-opisowa – budżet zadaniowy – rodział 3.6 Opis wydatków majątkowych wg sfer w układzie zadaniowym.

3.6.4. Gospodarka komunalna

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej
 • wydatki w 2016: 20 000 zł
 • cel zadania: Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej
 • działania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej
 • wydatki w 2016: 100 000 zł
 • cel zadania: poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście
 • działania: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie oświetlenia i chodników
 • wskaźniki: 200 m oświetlonego odcinka
 • harmonogram: realizacja w latach 2016-17, łączne nakłady – 1 300 000 zł
Zagospodarowanie Parku Lipy
 • wydatki w 2016: 40 000 zł
 • cel zadania: poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych
 • działania: wykonanie dokumentacji projektowej, rewitalizacja parku

3.6.5. Gospodarka mieszkaniowa

Osiedle Warszewo
 • wydatki w 2016: 3 372 585 zł
 • cele zadania: 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta, 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej, 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej
 • działania: roboty budowlane – ul. Czeska, Cieszyńska, Pozdawilska
 • wskaźniki:  dł. przebudowanych dróg – 3,3 km, dł. sieci kanalizacji deszczowej – 715 mb, liczba punktów świetlnych – 23 pkt.
 • harmonogram: realizacja w latach 2002-2019, łączne nakłady – 37 190 479 zł

3.6.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Realizacja budżetu obywatelskiego
 • wydatki: 6 733 945 zł
 • cele zadania: realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu miasta
 • działania: 1.Budowa boiska sportowego przy ul. Orlej, 2. Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia, 3. Utwardzenie nawierzchni ul. Głębokiej, 4. Park Warszewo-Podbórz (projekt budowlany) – 100 000 zł, 5. Zagospodarowanie terenu parku Warszewo-Podbórz Etap I w zakresie: regulacji cieku Warszowiec, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw i rekreacji – 2 450 000 zł

3.6.11. Transport i Komunikacja

Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi-Zagórskiego
 • wydatki w 2016: 1 200 000 zł
 • cele zadania: 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta, 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej
 • działania: 1. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla ul. Kredowej, 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Ostoi-Zagórskiego, 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Urlopowej
 • harmonogram: realizacja w latach 2015-19, łączne nakłady – 15 200 000 zł
Modernizacja ul. Na Stoku
 • wydatki w 2016: 100 000 zł
 • cele zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego
 • działania: 1. Wykonanie opracowania wielobranżowego projektu, 2. Modernizacja ulicy
 • wskaźniki: odcinek 300 m
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników
 • wydatki w 2016: 2 275 400 zł
 • cel zadania: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym
 • działania: 1. Wymiana nawierzchni na ul. Sczanieckiej, 2. Naprawa (wymiana) warstwy ścieralnej na ulicach: Pokoju, Robotniczej, Złotowskiej (na odcinku od ul. Duńskiej do ul. Jantarowej – 380 000 zł), św. Marcina, Roentgena, Lompy
 • harmonogram: realizacja w latach 2015-22, łączne nakłady 14 400 000 zł
Przebudowa skrzyżowania ulic Duńskiej i Złotowskiej
 • wydatki w 2016: 50 000 zł
 • cel zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych
 • działania: wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Duńska-Złotowska
Przebudowa ulicy Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)
 • wydatki w 2016: 7 900 zł
 • cel zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych
 • działania: opracowanie dokumentacji projektowej
 • harmonogram: realizacja w latach 2015-17, łączne nakłady 339 487 zł
Przebudowa ulic Andersena, Północnej, Wapiennej
 • wydatki w 2016: 2 263 000 zł
 • cele zadania: poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta
 • działania: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej, 2. Roboty budowlane – rozpoczęcie
 • harmonogram: realizacja w latach 2014-17, łączne nakłady 9 672 000 zł