Statuty rad osiedli do zmiany

Za nami pierwsze spotkanie z cyklu dyskusji nad opracowaniem nowych statutów rad osiedli, które odbyło się 15 czerwca w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. Radni osiedlowi starali się odpowiedzieć na pytanie jak dostosować najważniejsze potrzeby lokalnych społeczności, do szybko zmieniających się realiów. Z jednej strony dostrzeżono potrzebę głębokiej reformy struktur rad, polegającej na zwiększeniu efektywności ich działania czy większej synergii z Radą Miasta, z drugiej, skupiono się na bieżących problemach poszczególnych dzielnic miasta. Przedstawiciele rad zgodzili się, że należy rozpocząć od zmiany statutów. Zgodnie z tym rada osiedla „Warszewo” zgłosiła swoje propozycje do rozdziału I i II statutu, a także zaproponowała zmiany granic osiedla „Warszewo”. Kolejne spotkanie odbędzie się w lipcu br. O dokładnym terminie będziemy jeszcze informować.

Propozycje do statutu Rad Osiedli_Rada Osiedla Warszewo

Kolejne zmiany w planach zagospodarowania – „Warszewo 5”

Na sesji w dn. 17-05-2016 Rada Miasta Szczecin zadecydowała o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Warszewo 5.

Projekt będzie zmianą zapisów dotyczących czterech obszarów o łącznej powierzchni 6,1 ha, których sposób zagospodarowania obecnie określa plan Warszewo-Rostocka z 2005 roku.

Uchwała Rady Miasta ws. przystąpienia do sporządzania planu „Warszewo 5”

zmiany
Obszary wytypowane do zmian

Zmiany w planie zagospodarowania „Warszewo-Duńska” przyjęte

Rada Miasta Szczecina na sesji w dn. 17-05-2016 przyjęła projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska z 2008 roku. ZA głosowało 20 radnych, 4 radnych było PRZECIW.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta z dn. 17-05-2016 r.

Zmiany w planie objęły w sumie aż 7 różnych obszarów o łącznej powierzchni ponad 11 ha.

Nowa obowiązująca uchwała – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Warszewo-Duńska 2”

Uwagi złożone przez RO Warszewo

Rada Osiedla Warszewo złożyła szereg uwag do projektu planu, część z nich została uwzględniona. Uwagi Rady Osiedla w skrócie dotyczyły kilku obszarów:

 • estetyki osiedla i ochrony przed nachalną reklamą
 • ochrony zabytków osiedla przed dewastacją
 • uszczegółowienia zapisów dot. nowej zabudowy, tak aby harmonijnie dopełniała istniejący typ zagospodarowania
 • zagadnień przyrodnicznych – ochrony Jaworowego Stawu oraz ochrony rodzimej flory przed gatunkami agresywnymi
 • kształtowania miasta przyjaznego pieszym i rowerzystom

Uwagi przyjęte

Uwzględniono i skorygowano ustalenia planu w zakresie:

 • ograniczenia reklam na obszarze planu,
 • wprowadzenia przejścia pieszego poprzez teren P.W.2202.MN (skrót dla pieszych pomiędzy drogami publicznymi),
 • wprowadzenia pasa zieleni pomiędzy zabudową usługową i mieszkaniową z gatunków rodzimych,
 • określenia w metrach maksymalnej wysokości budynków dwukondygnacyjnych planowanych przy ulicy Szczecińskiej,
 • wprowadzeniu nakazu odtwarzania historycznego wystroju elewacji budynku przy ul. Kredowej 1,
 • wprowadzenia zakazu nadbudowy budynku przy ul.Szczecińskiej 3.

Czytaj dalej Zmiany w planie zagospodarowania „Warszewo-Duńska” przyjęte