Archiwa tagu: rozwój przestrzenny

Jak powinno rozwijać się Warszewo?

Do 19 kwietnia każdy może wnieść uwagi do projektu Studium.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Szczecina

To podstawowy i obowiązkowy dokument planistyczny, który musi posiadać każda gmina. Dotyczy całego obszaru gminy (miasta). Na podstawie dokumentu Studium powstają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które dotyczą konkretnych przestrzeni w mieście. 

To w dokumencie Studium określa się gdzie powstaną nowe drogi, jaką będą mieć szerokość (np. 1, 2, 3 pasy ruchu) W Studium planuje się lokalizacje pod nowe inwestycje publiczne, takie jak szkoły czy ogólnodostępne parki. Dokument Studium wskazuje gdzie będą mogły powstać domy jednorodzinne, a gdzie intensywna zabudowa mieszkaniowa. 

Aktualnie obowiązujący dokument Studium obowiązuje od 2012 roku. To rzadka okazja, żeby zabrać głos w dyskusji o kierunkach rozwoju Warszewa i całego Szczecina. 

Fragment projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Szczecina

Konsultacje Studium

Konsultacje trwają do 19 kwietnia. Swoje uwagi można wysłać mailem. Więcej informacji o tym jak wziąć udział w konsultacjach na stronie:
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116284.asp

Każdy może wnieść uwagi do projektu Studium!

Przystąpienie do sporządzania MPZP „Warszewo-Wkrzańska 2”

Plan jest zmianą części planu zagospodarowania „Warszewo-Wkrzańska” z 2010 roku.

Plan obejmuje obszar położony w rejonie ulic: Ostoi-Zagórskiego, Wkrzańska, Traszki, Salamandry.

Przedmiotem planu są: tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny usług z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny zieleni urządzonej, tereny komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. K. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, p. 108-114, I piętro, w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie 22 dni od daty ukazania się Ogłoszenia – tj. do 5 stycznia 2018 r.

Każdy może wnieść uwagi!

Ogłoszenie w serwisie BIP UM Szczecin

wkrzańska
Granice obszaru objętego przystąpieniem do zmiany planu

Zmiany w planach zagospodarowania

Rada Miasta Szczecin na posiedzeniu dn. 12 września 2017 r. głosowała w sprawie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie naszego osiedla. Częste zmiany w planach to zmora ostatnich lat naszego osiedla, które podlega dużej presji inwestycyjnej.

Warszewo-Duńska 3

Radni przegłosowali projekt MPZP Warszewo-Duńska 3, który jest zmianą części istniejącego planu Warszewo-Duńska z 2008 r. 

Plan obejmuje obszar 3,16 ha po wschodniej stronie strumienia Warszewiec, w rejonie ul. Na Stoku.
Prace planistyczne zostały zainicjowane na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Głównym zadaniem planu jest umożliwienie przeprowadzenia likwidacji istniejącej przepompowni ścieków przy ul.Fińskiej celem budowy kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem układu grawitacyjnego, co przyczyni się do poprawy gospodarki ściekowej w mieście.
W miejscu zlikwidowanej przepompowni będzie mógł powstać budynek usługowy.

Pełny tekst + rysunki do uchwały Warszewo-Duńska 3

zmiany w planach zagospodarowania
Przegłosowany MPZP Warszewo-Duńska 3

Warszewo-Wkrzańska 2

Radni przegłosowali przystąpienie do zmiany części obowiązującego MPZP Warszewo-Wkrzańska z 2010 r. Teren obejmuje obszar 15,77 ha w rejonie ulic: Ostoi-Zagórskiego, Wkrzańska, Traszki, Salamandry.
Prace planistyczne zostały zainicjowane na wniosek właścicieli niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul.Traszki, którzy występują o zmiany ustaleń obsługi inżynieryjnej oraz form i kompozycji nowej zabudowy jednorodzinnej. Plan zweryfikuje
ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu w związku z planowaną inwestycją
 III etapu Trasy Północnej.

Uchwała o przystąpieniu do zmiany planu + uzasadnienie

zmiany w planach zagospodarowania
Obszar projektowanego MPZP Warszewo-Wkrzańska 2

Warszewo-Rafy Kolarowej

Radni przegłosowali przystąpienie do zmiany części obowiązującego MPZP Warszewo-Kredowa z 2007 r. Teren obejmuje dwa obszary: w rejonie ulic: Rafy Kolarowej i Jurajskiej oraz niewielki teren przy ul. Morenowej.
Do sporządzenia zmiany planu dla terenu przy ul. Rafy Kolarowej i ul. Jurajskiej przystąpiono na wniosek właścicieli nieruchomości oraz na wniosek Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta. Zmiana planu terenu przy ul. Rafy Koralowej dotyczy rozszerzenia zakresu usług, zmiany linii zabudowy oraz gabarytów zabudowy. Zmiana planu dla terenu położonego przy ul. Jurajskiej pozwoli na powiększenie terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poprzez rezygnację z części terenu przeznaczonego
dla drogi wewnętrznej.
Zmiana planu dla terenu położonego przy ul. Morenowej umożliwi
przeznaczenie terenu dla usług w zakresie opieki nad dziećmi i edukacji przedszkolnej.

Uchwała o przystąpieniu do zmiany planu + uzasadnienie

zmiany w planach zagospodarowania
Obszar projektowanego MPZP Warszewo-Rafy Kolarowej