Rada Osiedla

Misja

Podstawowym zadaniem Osiedla jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.

Zadania

 1. wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym, zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców,
 2. działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego,
 3. uczestniczenie w organizowaniu kulturalnego i społecznego życia mieszkańców, pomocy i samopomocy społecznej,
 4. organizowanie i wspomaganie działań podejmowanych na rzecz Osiedla przez mieszkańców,
 5. wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców,
 6. opiniowanie m.in. projektu budżetu miasta, projektu wieloletniej prognozy finansowej, zmian w planach zagospodarowania, zagospodarowania terenów rekreacyjnych i innych,
 7. współdziałanie m.in. z Policją, Strażą Miejską, organizacjami pozarządowymi i innymi,
 8. udział z głosem doradczym przy odbiorze inwestycji prowadzonych przez Miasto lub miejskie jednostki organizacyjne,
 9. wnioskowanie o przeprowadzenie konsultacji społecznych na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

Budżet

Roczny budżet Rad Osiedli na inwestycje rośnie z roku na rok o 10 tys. zł tak aby w 2020 roku osiągnąć 200 tys. zł dla każdej Rady.

 • 2016 r. – 160 000 zł
 • 2017 r. – 170 000 zł
 • 2018 r. – 180 000 zł
 • 2019 r. – 190 000 zł
 • 2020 r. – 200 000 zł

Oprócz tego Rady Osiedli dysponują corocznie środkami, które mogą przeznaczyć na działania statutowe, tj. diety zarządu, opłaty pocztowe, materiały biurowe, środki czystości, działania promocyjne, organizacja imprez. Wielkość przyznanych środków zależy od liczby mieszkańców danego osiedla. W roku 2016 Rada Osiedla Warszewo otrzymała na ten cel 24 461 zł.

Rada Osiedla Warszewo 2019-24

Skład rady aktualny od 1 marca 2023 r.

Wybraniec Łukasz przewodniczący
Liktoras Maria wiceprzewodnicząca
Janicki Krzysztof skarbnik
Szneider Marcin sekretarz
Kadłubowski Łukasz członek zarządu
† Pietrusewicz Stanisław b. sekretarz
Cydzik Małgorzata radna
Gaca Joanna radna
Gregorczyk Marcin radny
Mikołajczyk Dariusz radny
Lemm Jakub radny
Obuchowicz Magdalena radna
Obuchowicz Rafał radny
Rachuta Barbara radna
Rusiecki Marek radny
Smentek Anna radna

Rada Osiedla Warszewo kadencji 2015-19

Rada Osiedla Warszewo kadencji 2011-15

Granice osiedla Warszewo zaznaczono na poniższej mapie:

rada osiedla warszewo
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.