Plany zagospodarowania

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Plan miejscowy – MPZP to szczegółowy dokument planistyczny określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. W odróżnieniu od Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, miejscowe plany nie pokrywają całego obszaru miasta. W Szczecinie pokrycie MPZP wynosi około 50 % powierzchni miasta. Na tym tle bardzo dobrze wypada Warszewo, które w większości jest pokryte planami zagospodarowania.

MPZP na Warszewie

Aktualne plany zagospodarowania przestrzennego można przeglądać na Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin. Najlepiej wybrać opcję Geoportal, a następnie z rozwijanej listy – Zagospodarowanie Przestrzenne.

zaktualizowano: styczeń 2024

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.